Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Aleksandrowie Kujawskim
Menu góra
Strona startowa Ochrona Danych Osobowych Obowiązek Informacyjny RODO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obowiązek Informacyjny RODO, bieżące, menu 1177 - BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Aleksandrów Kujawski”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek Informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5, telefon 54/282 22 27
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Paula Klugiewicz, kontakt: p.klugiewicz@jumi2012.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji i / lub umowy sprzedaży towarów ( np. węgla ) lub usług ( np. c.o./c.w.u. )
 4. Posiadają Państwo:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji i / lub umowy, sprzedaży towarów ( np. węgla ) lub usług ( np. c.o./c.w.u. ). W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy czy też sprzedaży.
 6. Dane udostępnione przez Państwo będą podlegały udostępnianiu przedmiotom trzecim, dane mogą być udostępniane podmiotom:
  • upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy informatyczne, prawnicze, konsultingowe;
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celach dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, w tym windykacji należności, a także w celach archiwizacyjnych, rozliczeniowych i analitycznych. Poza tym przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania w/w danych dla celów podatkowych i rachunkowych i w tym celu przetwarzamy, poza w/w danymi, również dane dotyczące płatności.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach opisanych w pkt 7.
 10. W odniesieniu do Państwa danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane, stosownie do art. 22 RODO.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Świstucha 5
 2. e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com
 3. telefonicznie (54) 282 22 27

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony, z którym możecie Państwo się z nim kontaktować wysyłając e-mail na adres p.klugiewicz@jumi2012.pl

 1. Na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),
  2. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).        
   Monitoring wizyjny prowadzony jest celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 2. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.: podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom kontrolującym administratora.
  Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 3. Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 18 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Osoba, która  zarejestrowana została w systemie monitoringu,  ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
   1. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. Podstawa do pozyskania Państwa danych wynika z przepisów prawa
 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa, w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Administrator

PREZES ZARZĄDU
Mgr Magdalena Kiciak-Kucharska

 

Metryka

sporządzono
2018-11-29 przez Barbara Wiśniewska
udostępniono
2018-11-29 00:00 przez Barbara Wiśniewska
zmodyfikowano
2022-04-20 11:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
436
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.